اولین دانشجوی دکترای گروه مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر فارغ التحصیل شد
1397/09/01


به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاداسلامی واحدابهر مهسا کبیری اولین فارغ التحصیل دکترای رشته مشاوره اول آذرماه 1397از رساله دکتری خود تحت عنوان «مقایسه اثربخشی رویکرد روابط موضوعی ورویکرد شناختی رفتاری براستحکام ایگوو الگو های ارتباطی درزنان متاهل مبتلا به سرطان پستان)«‌ در سالن دفاع دانشکده امام علی (ع) دفاع نمود