بخشهای مرتبط
ساختاراداری

ریاست دانشگاه: دکتر کیان پهلوان افشاری

معاونت علمی (آموزشی - پژوهشی): دکتر سعید پیری

مدیرکل توسعه مدیریت و منابع:دکتر علی نظری

معاونت فرهنگی ودانشجویی :دکتر سیدمجیدامیرفخریان

معاونت سما: دکتر سیاوش طاهری

مدیر حراست: امیرهوشنگ عسگری

تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد ابهر می باشد | Developed By PJEco.ir