بخشهای مرتبط
امورحقوقی

اداره حقوقی

     اداره حقوقی یکی از زیر مجموعه های مستقیم ریاست واحد می باشد که بصورت مستقل وظایف مربوطه را انجام می دهد و با تمامی حوزه ها و معاونت های دانشگاه ارتباط مستقیم دارد. ووظایف مهم این اد اره بشرح ذیل می باشد.

1- تهیه وتنظیم قراردادهای منعقده فی مابین واحد با اشخاص حقیقی و حقوقی

2-تهیه وتنطیم تفاهم نامه و توافق نامه های منعقده و فی مابین واحد با سازمانها ونهادهای دولتی و دانشگاهها و مراکز علمی داخلی و خارج ازکشور.

3- مکاتبه واخذ موافقت امور حقوقی سازمان مرکزی دانشگاه درخصوص انعقاد قرار دادها و موافق نامه ها و تفاهم نامه فی مابین واحد و اشخاص حقیقی یا حقوقی .

4- طرح دعوی برعلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی درمراجع قضایی درمواردی که منافع واحد تضییع می گردد.

5- تنظیم لوایح ودفاعیه حقوقی وشرکت درجلسات دادگاه درمواقع لزوم.

6- عضویت و شرکت در جلسات رسیدگی به تخلفات اعضای هیات علمی درکمیته رسیدگی به تخلفات اعضای هیات علمی دانشگاه.

7- عضویت و شرکت درجلسات کمسیون معاملات دانشگاه.

8- معرفی کارکنان و اعضای هیات علمی متقاضی اخذ وام خریدمسکن به دفاتر اسنادرسمی جهت ترهین اسناد مالکیت دررهن دانشگاه .

9- مراجعه به ادارات وسازمانها جهت اخذ اسناد مالکیت و تغییر کاربری زمینهای متعلق به دانشگاه.

10- حضور در دفاتر اسناد رسمی و مراکز ثبتی نقل انتقال اموال منقول و غیر منقول دانشگاه .

 

 

تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد ابهر می باشد | Developed By PJEco.ir